چهار شنبه,4 ژانویه, 2017 4:00

برنامه گردهمایی ماهیانه انجمن علمی استاندارد ایران – دی ماه 1395

کلیه اعضاء حقیقی و حقوقی برای حضور دراین گردهمایی دعوت می شوند.

شنبه,31 دسامبر, 2016 12:47

لیست مهم ترین طرح های انجمن

سه شنبه,13 دسامبر, 2016 6:18

دعوتنامه اعضاهیات مدیره و بازرسان منتخب دوره جدید و دوره قبلی انجمن علمی استاندارد ایران

دوشنبه,12 دسامبر, 2016 9:13

فراخوان طرح های پژوهشی و اجرایی انجمن علمی استاندارد ایران

لیست طرح های اجرایی انجمن علمی استاندارد ایران

یکشنبه,11 دسامبر, 2016 9:34

اخبار برگزاری مجامع انجمن علمی استاندارد ایران

img_20161124_093736img_20161123_093905untitled6567img_3812

شنبه,26 نوامبر, 2016 10:31

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (انجمن علمی استاندارد ایران) نوبت اول

 

فراخوان کاندیدهای انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن علمی استاندارد ایران